КРЕДИТНА СПІЛКА
«НАДІЯ АПК»

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Стрітенська, буд. 15

 

Кредитна спілка "НАДІЯ АПК", ЄДРПОУ - 26378983

Кредитна спілка створена членами Київської міської Профспілки працівників агропромислового комплексу.

Кредитна спілка «НАДІЯ АПК» (далі - кредитна спілка) - є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених законодавством України. Це організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах і діє згідно рішення установчих зборів( Протокол № 1 від 25 вересня 2002 року ) на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ", інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

 Метою створення та основними завданнями кредитної спілки являється: задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Для досягнення своєї мети, кредитна спілка:

 приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів кредитної спілки;

 надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;

 залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки;

здійснює інші види діяльності, передбачені Статутом установи.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах: добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки, рівноправності членів кредитної спілки і самоврядування, гласності.

Ознака членства у кредитній спілці: 

членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є  членами  Київської  міської  професійної  спілки  працівників  агропромислового  комплексу,

зміна ознак не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

 Особливість кредитної спілки – полягає у задоволенні потреб членів у наданні послуг, але не в отриманні прибутку, що принципово відрізняє кредитні спілки від інших фінансових установ. Таким чином, члени спілки є одночасно власниками і клієнтами. Будь який член кредитної спілки, незалежно від моменту вступу, має ті самі управлінські та майнові права, що й перші засновники


Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.

 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ

Члени Кредитної Спілки

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки

Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки

Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відсутні

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб,частки яких у статному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків

Відсутні

 

 


Дата створення — 25 вересня 2002 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи :

Серія та номер : А00,  № 019246.

Дата проведення державної реєстрації: 19.06.2003 р.

Номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР : 1 074 120 0000 013333
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансоволї установи:

Дата прийняття та номер рішення про видачу свідоцтва : 02.07.2004 р. № 1281.

Реєстраційний номер 14100560.Серія КС № 343 від 02.07.2004 р.

Серія та номер свідоцтва : КС № 343.

Дата видачі свідоцтва : 02.07.2004 р.

Код фінансової установи : 14.Ліцензія Держфінпослуг: № 2984-Л від 26.10.2010 р. на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Номер і дата прийняття рішення - розпорядження № 162 від 26.01.2017 р.

Вид господарської діяльності - надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Строк дії ліцензії - безстрокова.

 

Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Номер і дата прийняття рішення : розпорядження № 644 від 21.03.2017 р.

Вид господарської діяльності : надання фінансових послуг, а саме на наданя коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Строк дії ліцензії - безстрокова.

 

На сьогоднішній день кредитна спілка є членом ВАКС (Всеукраїнська Асоціація Кредитних Спілок), Cвідоцтво № 201 від 11.11.2009р.

ПЗВ (Програма Захисту Вкладів) Свідоцтво № 60 від 16.08.2012 р. та УОКС (Українська Об’єднана Кредитна Спілка)

 

 Склад органів управління кредитної спілки «НАДІЯ АПК»

станом на «12» травня 2021 р. 

 

Спостережна рада

Лопата Ольга Іванівна

Голова Спостережної ради

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол СР № 4 від 12.05.2021 р.

Герус Сергій Миколайович

Заступник голови Спостережної ради

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол СР № 4 від 12.05.2021 р.

Одновол Людмила Опанасівна

Секретар Спостережної ради

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол СР № 4 від 12.05.2021 р.

Сидоренко Тетяна Миколаївна

Член

Спостережної ради

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол СР № 4 від 12.05.2021 р.

Ткач Тетяна Петрівна

Член

Спостережної ради

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол СР № 4 від 12.05.2021 р.

Кредитний комітет

Пархоменко Олександр Миколайович

Голова кредитного комітету

Протокол СР № 4  від 12.05.2021 р.

Бельченко Тетяна Василівна

Заступник  голови кредитного комітету

Протокол СР № 4  від 12.05.2021 р.

Кравець Олена Володимирівна

Секретар кредитного комітету

Протокол СР № 4  від 12.05.2021 р.

Правління

Кравець Олена Володимирівна

Голова правління

Протокол СР № 10 від 26.12.2014 р.

Лятамбур Тетяна Сергіївна

Член правління

Протокол СР № 1 від 27.01.2015 р.

Ревізійна комісія

Ярова Любов Василівна

Голова

ревізійної комісії

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол РК № 4 від 12.05.2021 р.

Марусова Ірина Миколаївна

 

Заступник голови

ревізійної комісії

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол РК № 4 від 12.05.2021 р.

Стасенок Лариса Миколаївна

Секретар

ревізійної комісії

Протокол ЗЗ № 20 від 12.05.2021 р, протокол РК № 4 від 12.05.2021 р.

  

Умови членства в кредитній спілці "НАДІЯ АПК"

 Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є  членами  Київської  міської  професійної  спілки  працівників  агропромислового  комплексу. 

Зміна ознак не тягне за собою припинення членства у кредитній спілці.

Порядок набуття членства у кредитній спілці "НАДІЯ АПК"

 1. Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.
 2. Особа стає членом кредитної спілки за умови: 
  1) відповідності ознаці членства; 
  2) подання заяви про вступ до кредитної спілки; 
  3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки; 
  4) сплати вступного внеску у розмірі 50 (п’ятдесят) гривень та обов’язкового пайового внеску –50 (п’ятдесят) гривень, що підтверджується відповідними документами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру.
 3. Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.
 4. Вступні та обов’язкові пайові внески можуть сплачуватись як готівкою, так і в безготівковому вигляді. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється за рішенням загальних зборів.
 5. Заява особи про вступ до спілки складається письмово за формою, встановленою спостережною радою, та має бути розглянутою спостережною радою або Правлінням, якщо таке право йому делеговане спостережною радою, на найближчому після подання заяви засіданні.

Припинення членства в кредитній спілці "НАДІЯ АПК"

1.   Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках: 
1) смерті особи - члена спілки; 
2) виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним цього Статуту; 
3) добровільного виходу з членів спілки.

2. Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) на підставі свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання громадянина померлим, що вступило в законну силу. Членство припиняється з дня прийняття рішення про припинення членства.

3. Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами кредитної спілки за поданням спостережної ради. У разі присутності на загальних зборах особисто, перед голосуванням з цього питання такому члену кредитної спілки обов’язково надається можливість висловитись.

4. Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.

5. У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або включення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.

6. У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Отримання обов’язкового пайового внеску фізичною особою можливе лише у разі припинення її членства в кредитній спілці.